A Nagycenki Füzetek eddig megjelent kötetei:

 

1. füzet: Dr. Szántó Antal: A nagycenki plébánia története

A 2008-ban megjelent kötet Dr. Szántó Antal nagycenki plébános 1955-ben készült kéziratának hasonmás kiadása. A nagycenkiek „tudós papja” rendkívüli alapossággal dolgozta fel a település múltját; a hitéletet, a plébánia és az iskola történetét. Közli a falu plébánosainak, kántorainak, tanítóinak, templomatyáinak, földesurainak és kegyurainak, a községi bíróknak neveit és tevékenységét, a lakosság lélekszámának alakulását, nemzetiségi és nyelvi megoszlását, felsorolja a jellemző családnevek. A kötet szerkesztője: Szabó Attila.

 

  Ára: 1.100 Ft

 

2. füzet: A magyar Mekka: Nagycenk. Válogatás a Soproni Szemle tanulmányaiból

A 2008-ban megjelent tanulmánykötet a Soproni Szemle helytörténeti folyóirat Nagycenkkel kapcsolatos írásaiból válogat, bemutatva a nemzeti kegyhellyé vált falu múltját és kiemelkedő személyiségeit. A kötet szerkesztője: Szabó Attila.

 

  Ára: 2.200 Ft

 

3. füzet: Alkotók Nagycenken

A 2009-ben megjelent kötet a Nagycenken élő és alkotó Magyarné Derszib Eti, Szekendy Szaniszló és Nagy László képzőművészeket illetve Németh József, Vessző Ágnes, Gergye Attila, Németh Ernő versírókat mutatja be. A színes képekkel bőségesen illusztrált könyvben rengeteg alkotást csodálhatunk meg. A kötetet Magyar Balázs és Szabó Attila szerkesztette.

   

  Ára: 3.300 Ft

 

4. füzet: Képek Nagycenk múltjából. Válogatás Keszei Dénes fotógyűjteményéből

A 2010-ben megjelent kötetben nemcsak a régmúlt Nagycenk kiemelkedő egyéniségei, ünnepei, hanem a községi élet hétköznapjai, rég eltűnt épületei is láthatóak. Felfedezhetik, megkereshetik – a hitélet, az óvoda és iskola, a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem, a kultúra és egészségügy, illetve a falu vezetőinek, vendégeinek hihetetlenül gazdag képgyűjteményéből – a nagycenki elődök, rokonok, ismerősök eddig még nem látott képét. E páratlan forrásértékű Nagycenk történeti képeskönyvet a fotógyűjtemény létrehozójának fia, Keszei István szerkesztette.

 

  Ára: 3.300 Ft

 

5. füzet: Emlékkönyv (2010)

Ez a könyv arra vállalkozik, hogy a közelmúlt történetének legkiemelkedőbb alakjait felidézze, példájukat felmutassa, s egyúttal követésre is ösztönözzön abban a tekintetben, hogy mindenki tehet valamit a maga területén, a maga módján falujáért, Nagycenkért. Ahogy Széchenyi mondta: „Tegyen mindegyikünk amennyit lehet honáért, földijeiért.”

Rokop Alajosné, Keszei Dénes, Pölcz István, Környei Attila, Kovács Ferenc, Simon Ferenc, Vágvölgyi Ottó és Szalai Gergely néhány éve hagytak itt bennünket. Többünknek még volt szerencséje velük személyesen találkozni, beszélgetni. Nagyon sokan őrizzük velük kapcsolatos apró emlékeinket. Ám a maga teljességében aligha ismerhetjük szakmai munkásságukat, életútjukat. E könyvben a családtagok, a jó barátok, a munkatársak szerető és értő visszaemlékezéseinek köszönhetően, illetve a könyv szereplőinek eddig még nem közismert írásainak, interjúinak közlésével feltárulnak előttünk a sokszor küzdelmes életpálya, a teremtő munka hétköznapjai, a sokszor példátlan erőfeszítés és makacs kitartás, az áldozatok vállalása, mely az áhított célok eléréséhez nélkülözhetetlen volt. S ugyanakkor a sikerek, a megvalósult álmok öröme, az elismerés is.

 Tudjuk, hogy a Széchenyiek halhatatlan fénykörében talán kevésbé láthatóan világol tetteik mécsese, ám az is biztos, hogy Nagycenk közelmúltjának többek között ők voltak igazi szellemi alakítói és formálói, a faluközösséget összetartó közös értékek megteremtői. E könyvvel tisztelgünk feledhetetlen emlékük előtt.

 

  Ára: 2.200 Ft

 

6. füzet: Széchenyi bűvkörében (2010)

A kötetben szellemi életünk kiválóságai - Csorba László, Eperjes Károly, Szigethy Gábor, Fenyő Ervin, Körmendy Kinga - mellett megszólalnak a nagyközönség számára ismeretlen, ám a legnagyobb magyar életét és alkotásait - munkájuk mellett - megszállott következetességgel föltárni szándékozó Széchenyi-tisztelők (Horváth Sándor, Koller Sándor, Kocsis Sándor). A szerkesztéssel azt a meggyőződésünket akartuk kinyilvánítani, hogy a Széchenyi-örökség - társadalmi pozíciótól függetlenül - egyaránt fontos a Széchenyi kutatás élvonalába tartozó történész múzeumigazgatónak, a Kossuth-díjas színművésznek, a reformkorról és a magyar gondolkodókról művek sorozatát megjelentető író-szerkesztőnek, a Széchenyi-művek kiadását és lehető legmélyebb megismerését szorgalmazó filológusnak és szerkesztőnek, a tudós könyvtárosnak, illetve a munkájában és szabadidejében a Széchenyi-szintű igényességnek megfelelni akaró jó értelemben vett autodidaktának. Társadalmi helyzetüknek, érdeklődésüknek és hivatásuknak megfelelően más és más oldalról közelítenek Széchenyihez. Jó érzés azt konstatálni, hogy a társadalom minden szegletében fontosnak, nélkülözhetetlennek érzik a Széchenyi-életművel való folytonos találkozást.

   A kötet megjelentetésével szeretnénk hozzájárulni, hogy a Széchenyi-örökség egyre inkább a nemzeti önismeret és műveltség, a közgondolkodás részévé, alkotásokat teremtő, tetteket ösztönző hatóerővé váljon. Arany János örökbecsű költeményének soraira gondolva bízunk abban, hogy a 150 éve elhunyt Széchenyi István emléke és művei újjáélednek mindannyiunkban:

                                                    

„Széchenyi hírét, a lángész csodáit,

Ragyogja minden távol és közel

Áldozni még jerünk - ah, oly sokáig

Nem értők - Széchenyi szivéhöz el.”

 

Ára: 3.300 Ft

 

7. füzet: Nagycenk a történelem viharában (2011)

A kötetben a 20. századi két nagy háború és az 1956-os forradalom és szabadságharc időszakának nagycenki eseményei, válságos és nyugodtabb hétköznapjai, felejthetetlen emberi sorsok, a közösségi helytállás szép példái jelennek meg.
A könyvben Csenár János, Csenár Imre, Pölcz Gyuláné, Busch Károly, Busch József, Lovas Gyula, Fekete Sándor, Pölcz István, Bene Mihály, Dr. Rozmán Tibor, Horváth János visszaemlékezései, levelei, illetve egyéb dokumentumok olvashatók.
 
 
 
Ára: 3.300 Ft
 

8. füzet: Mesélő Nagycenk (2012) 

Az új kötetben cenki mesék, mondák, történetek olvashatók. Csenár János és Keszei Dénes helytörténeti gyűjteményeiből válogattunk. Csenár János, akinek a legtöbb régi történetet köszönhetjük, olvasóinak írja: „Mindaz, amit Széchenyi falujáról összeírtam, tartalmaz egy s mást Nagycenk történetéből, de nem történelmi mű. Én inkább azt a sok mendemondát, regét-mesét kívántam megörökíteni, amelyeket kisfiú koromtól kezdve hallottam, később pedig már olvastam is.” A kötet gyönyörű képekeit Magyarné Derszib Etinek, Gráf Mónikának és Pölcz Andrásnak köszönhetjük.

Ára: 2.200Ft

 

9. füzet: Születő hagyomány, élő kultúra (2013) 

A kötetben a Szüreti Napokkal, a "Czenki" Hársfa Néptánccsoporttal, az Iparosfával, a Régi Mesterségek Múzeumával, az új játszótérrel, az "Öreg Bükk" Szoborparkkal, a Szent György Napi Vigazságokkal, a Mazsorett csoporttal és a költészet napjával foglalkozunk. Az ember igazi értékét leginkább a közösségért végzett önzetlen munka adja. E munkák között is kiemelkedő jelentőségű a kultúra érdekében végzett tevékenység. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ma is buzognak, nem vesztek el az alkotó energiák, évről évre jelentkeznek az újat akarók és segítőik. Nagycenken ma is hat - a régihez hasonló erővel - Széchenyi gondolata: "Itt alkotni, teremteni kell."

Ára: 3.300Ft

 

10. füzet: Tett és Példa (2013) 

Jubileumi kötetünkben az elmúlt öt év munkáját szeretnénk összefoglalni. A Nagycenki Füzetek egy mindinkább teljessé váló helytörténeti gyűjtemény létrehozására törekszik. Köteteink többsége a település múltjába vezet vissza bennünket, a község történelmét alakító elődök sorsát ismerhetjük meg belőlük. Szeretnénk hozzájárulni, hogy Nagycenk szerepe erősödjön a Széchenyi-kultusz ápolásában, hogy a Széchenyi-örökség egyre inkább a nemzeti önismeret és műveltség, a közgondolkodás részévé, alkotásokat teremtő, tetteket ösztönző hatóerővé váljon.   
Célunk, hogy Nagycenk jelene, a napjainkban születő értékek, a nagycenki alkotók művei is közkinccsé váljanak.

Ára: 3.800Ft

 

11. füzet: Beszélő múlt, amiről a cenki sírkövek mesélnek (2014) 

A két kötetesre tervezett mű első részében Nagycenk és a nagycenki temető történetéről, a temetkezési szokások kialakulásáról, a temetői jelképekről és szimbólumokról olvashatunk. A sírkert „meséi” című fejezetben a Nagycenk történetét alakító elődök tettei, a háborúk és forradalmak sorsfordító eseményei elevenednek meg.  A szerző, Huiber Edit az alapos, szakszerű munkát a felidézett történetekkel izgalmas, élményszerű olvasmánnyá varázsolta.

 

Ára: 1.900Ft

 

12. füzet: Széchenyi Szelleme virraszt (2015) 

A Széchenyi-kultusz története, a Széchenyi Kör története, Széchenyi olvasótáborok fiataloknak, színházi előadás a legnagyobb magyarról Nagycenken, erdélyi kopjafa Széchenyi emlékére, megemlékezés a 75 éve született Környei Attiláról.

 

Ára: 3.300Ft

A kötetek megvásárolhatók:

 

  • Polgármesteri Hivatal, Nagycenk, Gyár utca 2.
  • Fekete Cédrus Könyvesbolt, Sopron, Bünker köz

 

 

vissza a címoldalra

nagycenkifuzetek.hu címoldaláraLap tetejére
nagycenkifuzetek@gmail.com 0036/30/3188900


0,193 mp